Per elaborar els Treballs de fi de Màster, els i les estudiants poden proposar les seves temàtiques d’interès així com sumar-se a projectes en curs.

Les principals línies de recerca del Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària són les següents:

 

A) TEMÀTIQUES GENERALS 

Participació ciutadana / Polítiques públiques

Serveis socials / Dret

Associacionisme / Acció comunitària

Moviments socials

Innovació social / Innovació social en les cures (0-3 anys)

Economia social i solidària

Emprenedoria

Tercer sector

Treball no estàndard i precarietat laboral / Nous riscos socials

Gènere / Feminismes / Violències masclistes

Relacions de gènere (ta. feminista, ta crítica marxista i decolonial)/ economia feminista, economia de les cures, gent gran

Presó i reinserció social

Estudis urbans, dret a la ciutat, autoorganització i mov. socials

Comuns / Gestió Comunitària

Migració

Habitatge

Horts comunitaris

Sobirania alimentària / Polítiques alimentàries i gènere

Agroecologia

Història social / Identitats socials

Mitjans de comunicació / comunicació comunitària

Anàlisi, Gestió i Avaluació de polítiques públiques, amb enfocament ciutadà / Anàlisi de processos grupals, organitzacionals, institucionals i d’acció comunitària / Anàlisi de mecanismes de participació i incidència política, societat civil, relacions de governança, etc.

 

B) ESPECIALITZACIÓ EN MÈTODES DE RECERCA

En aquest cas, el focus està en l’aplicació dels mètodes, sempre en àrees de coneixement pròpies del Màster

 

Investigació participativa / Anàlisi de xarxes socials i de dades

Metodologies qualitatives

 

C) VINCULACIÓ DE TFM’S A PROJECTES EN CURS 

Aquests projectes varien cada edició del Màster, les temàtiques actuals són:

 

Gent gran en situació de dependència

Desigualtats en els recursos municipals i la seva relació amb les dinàmiques de segregació residencial

Comuns urbans

Acció comunitària a Barcelona

Projectes amb el focus a Nou Barris

Projectes d’educomunicació