Autoritzo a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB) a enviar-me informació sobre les activitats que aquest i la seva Escola de l’IGOP  realitzen.

La Universitat Autònoma de Barcelona, per tal de complir el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informa que:

Les vostres dades s’incorporaran a un fitxer creat per la Universitat Autònoma de Barcelona de conformitat amb les prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i seran utilitzades per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP).

Les vostres dades podran ser utilitzades pels diversos òrgans de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la finalitat esmentada.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i també a exercir, davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de Barcelona, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició respecte de les vostres dades.

****

Autorizo al Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB) a enviarme información sobre las actividades que éste y su Escola de l’IGOP realizan.

La Universitat Autònoma de Barcelona, con la finalidad de cumplir lo que se prevé en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, informa que:

Vuestros datos se incorporarán a un fichero creado la Universitat Autònoma de Barcelona de conformidad con las prescripciones de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, y serán utilizadas por el Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP).

Los datos podrán ser utilizados por los diversos órganos de la Universitat Autònoma de Barcelona, para la finalitat anteriormente comentada.

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento otorgado, y también a ejercer, ante la Secretaria General de la Universitat Autònoma de Barcelona, los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición con respecto a sus datos