Tots els comentaris d’aquesta publicació estan moderats i s’esborraran, a criteri de l’administrador, si es consideren ofensius, propagandístics o no relacionats amb el tema o article on es facin.

Cada autor és responsable únic del text dels seus articles i cada usuari/a ho és dels seus comentaris. A tal efecte es conserven les dades d’identificació per possibles derivacions legals. Per part nostra en aquest bloc ens comprometem a:

  1. Dir la veritat i reconèixer i rectificar els errors.
  2. No borrarem els comentaris a no ser que siguin spam, no pertinents al tema o difamatoris.
  3. Respondrem als comentaris quan sigui escaient  tan aviat com sigui possible.
  4. Enllaçarem a referències online i fonts originals directament.
  5. Mostrarem el nostre desacord amb altres opinions de forma respectuosa, esperem el mateix dels nostres lectors/es.

 

[ESP]

Todos los comentarios de esta publicación están moderados y se borrarán, a criterio del administrador, si se consideran ofensivos, propagandísticos o no relacionados con el tema o artículo en que aparecen.

Cada autor es responsable único del texto de sus artículos y cada usuario/a de sus comentarios. A tal efecto se conservan los datos de identificación para posibles derivaciones legales. Por nuestra parte, en este blog nos comprometemos a:

  1. Decir la verdad y reconocer y rectificar los errores.
  2. No borrar los comentarios a no ser que sean spam, no pertinentes al tema o difamatorios.
  3. Responderemos a los comentarios cuando sea apropiado tan pronto como sea posible.
  4. Enlazaremos a referencias online y fuentes originales directamente.
  5. Mostraremos nuestro desacuerdo con otras opiniones de forma respetuosa, esperamos lo mismo de nuestros lectores / as.